تهیه شیرآهک و گاز CO2

24 اسفند 1394

تهیه شیر آهک در دو مرحله انجام میشود

مرحله اول تجزیه سنگ آ هک در کوره میباشد

CO2 + CaO------------     Heat + CaCO3K g 100

در مرحله دوم آهک پخته ( CaO  ) با اّ ب ترکیب میگردد که یک سوسپانسیون Ca  ( OH ) 2 تشکیل میشود

Ca(   OH ) 2 --------   HO +Ca O

که شیر آ هک و یا ( MOL  ) نامیده میشود

گاز حاصل از کوره آ هک 33 %  CO2 و 63 %O2  %3  N2    دارد برای تغذیه کوره آ هک سنگ آ هک را با 10 % کک مخلوط میکنند این مخلوط سنگ آ هک وکک تمام طول کوره را از بالا تا پائین طی میکند واز سه منطقه  پیش گرم کن و تکلیس وسرد کن عبور مینماید هر کدام از این مناطق یک سوم  طول کوره را بخود اختصاص میدهد و درجه حرارت منطقه تکلیس 1100 درجه سانتیگراد است که در این درجه حرارت CO3Ca   تجزیه میشودبه CO2  و CaO که CaO از زیر کوره تخلیه شده وسیله یک نوار نقاله به دستگاه شیر آ هک ساز منتقل شده در آنجابا آ ب ترکیب شده شیر آهک تولید میگردد که در یک مخزن برای مدت 30 دقیقه نگهداری میگردد تا ترکیب آ هک پخته با آ ب تکمیل گرد د گاز تو لید شده هم ابتدا به گرد گیر رفته پس از آ نکه گرد آ هک آ ن گرفته شد وارد گاز شوی میشود پس از شستشو وسیله کمپرسور فشار آ ن به 1/7 آتمسفر یا 170 کیلو پاسکال یا PSI 24/7 میرسانند

تجریه سنگ آ هک یک فعل انفعال گرما گیر است برای تجزیه یک کیلو گرم CO3 Ca مقدار 181/2 کیلو ژول ویا 43/3 کیلو کالری انرژی لازم است بعبارت دیگر برای تولید یک کیلو گرم CaO مقدار 323/6کیلو ژول گرما لازم است .


برای دریافت کامل فایل اینجا را کلیک کنید .*
*
شماره تماس
ثبت پرسش،پیشنهاد یا درخواست خرید
*