دیفوزیون

24 اسفند 1394

دیفوزیون

استحصال قند از خلال چغندر در دیفوزیون انجام میشود که در آن آب وخلال در جهت خلاف یکدیگر حرکت کرده وبا مناسب بودن شرایطاز نظر درجه حرارت و PH مواد قندی ومقداری از مواد غیر قندی ازخلال خارج شده شربت دیفوزیون  که 15درصد ماده خشک محلول و0/5 تا 1/5 درصدمواد نامحلول داشته ودرجه خلوص آن 85 تا 88 درصد است تولید میگرددبنابراین 60 تا 90 درصدK  ,Na  ,Mg   و 10 تا 30 درصد  Ca وتقریبا تمام آ مینو اسید ها و بتائین به شربت دیفوزیون انتقال پیدا میکند و باقیمانده مواد غیرقندی از فرمول زیر محاسبه میگردد.

که در آ ن

P1   درجه تمیزی شربت خلال

P2   درجه تمیزی شربت دیفوریون

NSE  مواد غیر قندی باقیمانده در خلال

مثال

درصورتیکه درجه خلوص شربت چغندر 87 درصد و درجه خلوص شربت دیفوزیون 88 درصد باشد مقدار مواد غیر قندی باقیمانده درخلال را محاسبه نمائی

در چغندر های سالم  NSE معمولا بین 2 تا 10 در صد است در صورتیکه در چغندر های صدمه دیده ممکن است تا صفر هم برسد

در صورتیکه خلال نازک بوده و درجه حرارت دیفوزیون 70 درجه سانتیگراد باشد 90 در صد مواد قندی در مدت 8 دقیقه از خلال خارج میشود وخلال هنگام خروج ازدیفوزیون 98 در صد قند خودرا از دست داده وتفاله چغندر قند میباشد وشربت دیفوزیون هم دارای 15 درصد مواد خشک محلول بوده و درجه تمیزی آن 85 تا 88 درصد است قند باقیمانده در تفاله 2درصد است

شربت دیفوزیون با پمپ به قسمت تصفیه ارسال شده وتفاله به پرس تفاله ارسال میشود که آب تفاله پس از گرم شدن برای مصرف دیفوزیون استفاده میگردد

 

عوامل موثر در دیفوزیون

عوامل موثر در دیفوزیون عبارتست از :

PH– کشش – درجه حرارت –مدت زمان دیفوزیون – کیفیت خلال – فعالیت های میکروبی

1 –PH  - با توجه باینکه  PH شربت چغندر 6 تا 6/5 است اپتیمم  PH شربت دیفوزیون 5/8تا6

میباشد که در این PH تجزیه ساکاروز به انورت در حد اقل خواهد بود بنا براین آب دیفوزیون ویا آب پرس تفاله را برای رسیدن به PH  اپتیمم اسیدی میکنند

2 – کشش – کشش عبارتست از نسبت وزنی شربت خروجی دیفوزیون به وزن خلال ورودی به دیفوزیون که با درصد مشخص میشود بنابراین کشش 120 درصد یعنی بازاء 100 تن خلال ورودی به دیفوزیون 120 تن شربت دیفوزیون خارج شده است بهره برداری از دیفوزیون در اپتیمم کشش موجب کم شدن ضایعات قندی بوده و حرکت خلال و شربت آسان میگرددامروزه کشش110تا130

درصد را توصیه میکنند

3 – درجه حرارت –عمل دیفوزیون در درجه حرارت بالا بهتر انجام میشود  بطوریکه در 70 درجه سانتیگراد سه برابر 20 درجه عمل میکند ولی حرارت بیش از 70 درجه سانتیگرادموجب ضایع شدن غشاء سلولی شده که در تصفیه شربت وپرس تفا له مشکلاتی ایجاد میگردد بنا براین اپتیمم درجه حرارت 70 درجه سانتیگراد است نگهداری دیفوزیون بالای 73 درجه سانتیگراد سبب وارد شدن پکتین بشربت دیفوزیون شده وکمتر از 70 درجه موجب ضایعات قندی میگردد

4-  مدت زمان دیفوزیون – زمان دیفوزیون زمانی است که خلال با شربت در تماس بوده بیشترین مقدار قند وارد شربت شده وکمترین مقدار قند در تفاله باقی بمانذ زیاد شدن زمان دیفوزیون موجب افزایش ضایعات قندی میشود با توجه به کیفیت های مختلف چغندر وانواع مختلف دیفوزیون تعین عدد اپتیمم مقدور نیست معهذ ا اکثر سازندگان دیفوزیون مدت زمان 60 تا 110 دقیقه را توصیه میکنند

5 – فعالیت میکروبی  -  خلال چغندر مکا ن مناسبی برای رشد میکروب میباشد مخصوصا میکروب های ترموفیلی که در حرارت 50 درجه سانتیگراد رشد میکنند این میکروب ها ساکاروز را به اسید لاکتیک تبدیل میکنند که ضمن کمک به پرس های تفاله ضایعات قندی را افزایش میدهند بهترین راه جلو گیری از فعالیت میکروبی شستن کامل چغندر ونگهداری درجه حرارت دیفوزیون بین 70 تا 73 درجه سانتیگراد و PH شربت دیفوزیون بین 5/8 تا 6 میباشد و آب تفا له را هم تا 90 درجه سانتیگراد چند دقیقه گرم و سپس تا 65 درجه سانتیگرا د سرد نموده سپس مصرف کنند

آ ب دیفوزیون

آ ب دیفوزیون معمولا از آ ب کندانس  تامین میشود که بعلت داشتن آ مونیا ک قلیائی است برای پائین آ وردن PH آ ن تا 5/6  ازاسید کلریدریک ویا اسید سولفوریک و یا گاز سولفورو استفاده میکنند

 *
*
شماره تماس
ثبت پرسش،پیشنهاد یا درخواست خرید
*