فروش توربین و ژنراتور

22 اردیبهشت 1395

SIMMERING-GARZ-PAUKER(SGP)(PAUKER WEIN)

 توربین  

TREK 4 مدل
1200 KW قدرت
9560 U/min دور
23 atm فشار بخار ورودی
C °380 دمای بخار ورودی
ata 4 فشار خروجی
 ata 0/08 فشار بخار خروجی

 

SIEMENS-SCHUCKERTWEKE GES. M.B.H  WIENER STARKSTROM WERKE(WSW) ژنراتور 
FT 368/38-3000  مدل
KVA 1500  توان
3000+25% U/min   دور
 6300 v ولتاژ خروجی 
204 A  آمپر

 *
*
شماره تماس
ثبت پرسش،پیشنهاد یا درخواست خرید
*