مصرف آب تفاله در دیفوریون

24 اسفند 1394

مصرف آب تفا له در دیفوریون

تفا له آبدار پس از خروج از دیفوزیون برای آب گیری به پرس تفا له انتقال داده میشود که در آنجا آب موجود در آن از 90 در صد به 75 درصد تقلیل داده شده وآب پرس حاصله 70 تا 90 درجه سانتیگراد برای مدت چند دقیقه گرم کرده سپس تا 65 درجه سانتیگراد سرد ودر دیفوزیون مصرف میگردد مقدار آب پرس تقریبا 75 تا 85 درصد چغندر مصرفی بوده و 1تا 3درصد قند دارد ودرجه تمیزی آن 70 درصد میباشد

افزودن مواد کمکی پرس تفا له

مواد کمکی پرس تفا له موادی هستند که موجب بهتر پرس شدن تفا له شده وتفا له حاصله رطوبت کمتری دارد واین مواد یا مستقیما بآب دیفوزیون اضافه میشوند ویا بآب تفا له ویا بداخل پرس انژکته میگردند

مواد شیمیائی کمک پرس عبارتست از:

1 -  کچCaSO4; 2H2O                                  

2 – سولفات کلسیم                         CaSO4  

3 – کلرورکلسیم                               CaCL2

4 – کلرور آلومنیم                          AL CL3

5 – سولفات آلومنیم                      Al2( SO4)3

در کارخانجات قند کلرور کلسیم 32 درصد ( دانسیته 1300 کیلو گرم بر متر مکعب )بمقدار

0/1 تا 0/15 در صد نسبت به چغندر مصرفی ( 1 تا 1/5 کیلو گرم در تن چغندر )مصرف میشود در بعضی از کارخانجات آلومنیم سولفات ویا کلسیم سولفات دو آبه ( گچ )مصرف میکنندو یا روی خلال شیر آهک Ca( OH )2  بمیزان 0/15 درصد میریزند

در صورتیکه 100 کیلو گرم گچ بعنوان کمک پرس به شربت اضافه شود 16 کیلو گرم به تفا له اضافه شده و 56/4 گرم به یون های شربت افزوده میگردد

  1. 2/32 کیلو گرمSO42-
  2.               19/1 کیلو گرم                                                     K+
  3.                 2/ 3   کیلو گرم                                                     Na+
  4.                 0/9   کیلو گرم                                                    Mg2+

     کاتیون های اضافه شده بشربت موجب افزایش ملاس میگردد

افزودن ضدکف بشربت دیفوزیون

مواد کلوئیدی و مواد صابونی ایجاد حباب هائی مینمایند که موجب کف شده وحرکت شربت و خلال را کند میکند لذا برای شکستن این حباب ها از ضد کف استفاده مینمایند که ترکیباتی از اسید های چرب بودهو بمیران 100 گرم در تن چغندر مصرف میگردد

افزودن مواد ضد عفونی کننده بشربت دیفوزیون

فعالیت میکروب ها در دیفوزیون موجب تولید اسید های آلی از قبیل اسید استیک – اسید بوریک – اسید لاکتیک شده ضایعات قندی را را بالا میبرد لذا برای متوقف کردن فعالیت میکروب ها ااز مواد ضد عفونی کننده مانند فرمالین ویا دی اکسید گوگرد ویا اسید هیپوکلرو  ( HOCl ) استفاده میکنند استفاده از مواد ضد عفونی کننده در صنایع غذائی باید بر طبق استاندارد های قانوی باشد در گذشته بمیزان 0/02 در صد نسبت به چغندر مصرفی فرمالین مصرف میکردند ولی اکنون مصرف فرمالین دربعضی از کارخانه ها متوقف شده دربقیه هم بزودی متوقف خواهد شد  بهترین جانشین فرمالین فعلا   SO2 میباشد که ضمن ضد عفونی کردن شربت PH شربت را هم پائین میآورد

حرارت هم باعث ازبین رفتن میکروب ها میگرد د ولی بعلت اثر سوئی که درپرس تفاله دارد استفاده از آن محدودیت دارد

مقدار کم اسید لاکتیک در شربت دیفوزیون دلیل بر عدم فعالیت باکتری ها در دیفوزیون میباشد چون چغندر سالم اسید لاکتیک ندارد ولی وجود اسید لاکتیک بمیزان  PPM 150 دلیل فعالیت باکتری ها میباشد که باید از مواد ضد عفونی کننده ها استفاده گرد د*
*
شماره تماس
ثبت پرسش،پیشنهاد یا درخواست خرید
*