موادتشکیل دهنده چغندرقند

24 اسفند 1394

موادتشکیل دهنده چغندرقند

1 –آب                                                                  75 %

2 – ساکاروز                                                         17/5  %

3 – مارک                                                               5   %

مواد غیر قندی                                                     2/5  %

__________________

                                                                      100  %

مواد تشکیل دهنده مارک

1 –پکتین                                                    4/ 2   %

2 – سلولز                                                      1/2  %

3 – همی سلولز                                               1/1  %

4- پروتئین                                                     0/1   %

5 – صاپونین                                                  0/1   %

6 – مواد معدنی                                               0/1   %

                                                     ______________________

                                                                       5  %

موادغیرقندی موجود در چغندر قند

1 – موادغیرقندی ازت دار                   1/1 % آمینواسیدها- بتائین – غیره

2 – موادغیرقندی بدون ازت                 0/9 %   قندانورت – رافینوز – غیره

3 – موادمعدنی                                  0/3 %  PO4-3,SO42-,Mg2+,Ca2+,Na+,K+

4 – غیره                                           0/2 % 


برای دریافت کامل فایل اینجا را کلیک کنید *
*
شماره تماس
ثبت پرسش،پیشنهاد یا درخواست خرید
*