کارخانه قند آبکوه

28 اردیبهشت 1394

1- نام کارخانه : شرکت سهامی خاص قند آبکوه 
2- سال تأسیس : 1313
3- سال بهره برداری: 1315
4- نام کامل شرکت: شرکت سهامی قند آبکوه ( خاص ) 
5- آدرس و شماره تلفن کارخانه: مشهد – کیلو متر سه بلوار توس ، صندوق پستی 133- 91975 ( تبادکان ) 
دورنگار : (0511)7614876 تلفنخانه : 7612043و 2-7610241 ( 0511) 

6-آدرس و شماره تلفن دفتر تهران:
تهران – میدان دکتر فاطمی – خیابان شهید گمنام – پلاک 23
تلفن :021-88978104-88968101 
صندوق پستی1364-14335
7- نوع شرکت : سهامی خاص
8- وابستگی به نهادها: آستان قدس رضوی

9-میزان سرمایه شرکت: 000ر000ر000ر70 ریال ( هفتاد میلیارد ریال ) 

10- تعداد سهامداران: 5 سهامدار
11- اسامی سهامداران عمده: آستان قدس رضوی ( 06/99) % 


12- اسامی هیئت مدیره: 1- سید مرتضی الهی2-عبدالعلی عطایی نخعی 
3- محمود ضیائی وقائیان ( مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) 4- محمد علی شاملو و عضوهیئت مدیره 5- غفور خرامهر وعضو هیئت مدیره 
13-مدیر عامل: محمود ضیائی وفائیان 
14- رئیس کارخانه: اصغر بیهقی 
15-مدیر فنی کارخانه: علی شادمان 
16- مدیر کشاورزی: عبدالحمید پاک سرشت ( مسئول کشاورزی ) 
17- مدیر بازرگانی:
18-وضعیت شرکت از نظر بورس اوراق بهادار: -

19-سال ورود به بورس: 
20- سرمایه گذاری در دیگر شرکت ها با ذکر نام و میزان : شرکت خمیر مایه رضوی ( 14120) ، شسرکت سنگاه –(1134) موسسه اعتباری رضوی (13146) ، شرکت تحقیقات زراعی چغندر قند ( 1144) ،دفتر مشاوره و خدمات صنایع قند (50)میلیون ، شرکت ایران شکر ( 47)میلیون، شرکت پخش رضوی 200 میلیون 

21-ظرفیت کارخانه در زمان تاسیس: ton/d 350
22- گواهینامه های بین المللی: 2000 : 9001 ISO
گواهینامه رتبه اول کیفیت قند در بین کارخانه های قند کشور در سال 1382 از شرکت بین المللی (IGI )

23-دارای گواهی استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران:
دارای گواهی استاندارد قند وشکر
24-تعداد کل پرسنل: تعمیرات 268 نفر بهره برداری 784 نفر
25- تعداد پرسنل مالی و اداری: 35 نفر
26-تعداد پرسنل فنی: دائم 25 نفر موقت در بهره برداری 111نفر
27- تعداد کارگران دائم و فصلی: دائم 82 نفر تعمیرات 144نفر
تمام سال فصلی 
قراردادی42نفر بهره برداری 660نفر 

28-آدرس پست الکترونیک کارخانه: GHAND- ABKOH @ REORAZAVI.ORG
29-آدرس سایت اینترنتی کارخانه: WWW.REORAZAVI.ORG


30- آخرین ظرفیت اسمی کارخانه : ton/d 2500
31- تعداد روزهای کارکرد کارخانه در پنج سال اخیر : روز 1000 1380
روز 124 1381
روز 123 1382
روز 110 1383
روز 92 1384
32- ارتفاع کارخانه از سطح دریا : حداکثر m 1043
33- مساحت کل کارخانه : m2 243600
34- مساحت زیر بنای کارخانه : m2 15322
35- شرکت های سازنده کارخانه : شرکت اشکودا ( چکسلواکی ) ، شرکت اکماس ( بلژیک) 

36- منابع تأمین آب کارخانه و مقادیر آن : شرکت دارای چهار حلقه چاه می باشد 

37-نوع سیستم دفع فاضلاب کارخانه :
پس از جداسازی مواد معلق و سایر آلاینده ها توسط کانال سرپوشیده به خارج جهت مصارف کشاورزی هدایت میگردد0

38- سطح زیرکشت پنج سال اخیر کارخانه : هکتار سال
4626 1380
5941 1381 
5930 1382 
5485 1383 
4602 1384 

39- میزان چغندر تولیدی پنج سال اخیر : هکتار سال
144938 1380 
218295 1381
199816 1382
175471 1383
175376 1384
40- عیار چغندر قند پنج سال اخیر : 19/17 1380
74/16 1381
39/18 1382
62/18 1383
28/18 1384

41- درجه خلوص چغندرقند در پنج سال اخیر: 39/86 1380
52/82 1381
75/86 1382
55/86 1383
1384

42- استحصال پنج سال اخیر : 44/81 1380
18/65 1381
55/79 1382
85/80 1383
15/87 1384

30- آخرین ظرفیت اسمی کارخانه : ton/d 2500
31- تعداد روزهای کارکرد کارخانه در پنج سال اخیر : روز 1000 1380
روز 124 1381
روز 123 1382
روز 110 1383
روز 92 1384
32- ارتفاع کارخانه از سطح دریا : حداکثر m 1043
33- مساحت کل کارخانه : m2 243600
34- مساحت زیر بنای کارخانه : m2 15322
35- شرکت های سازنده کارخانه : شرکت اشکودا ( چکسلواکی ) ، شرکت اکماس ( بلژیک) 

36- منابع تأمین آب کارخانه و مقادیر آن : شرکت دارای چهار حلقه چاه می باشد 

37-نوع سیستم دفع فاضلاب کارخانه :
پس از جداسازی مواد معلق و سایر آلاینده ها توسط کانال سرپوشیده به خارج جهت مصارف کشاورزی هدایت میگردد0

38- سطح زیرکشت پنج سال اخیر کارخانه : هکتار سال
4626 1380
5941 1381 
5930 1382 
5485 1383 
4602 1384 

39- میزان چغندر تولیدی پنج سال اخیر : هکتار سال
144938 1380 
218295 1381
199816 1382
175471 1383
175376 1384
40- عیار چغندر قند پنج سال اخیر : 19/17 1380
74/16 1381
39/18 1382
62/18 1383
28/18 1384

41- درجه خلوص چغندرقند در پنج سال اخیر: 39/86 1380
52/82 1381
75/86 1382
55/86 1383
1384

42- استحصال پنج سال اخیر : 44/81 1380
18/65 1381
55/79 1382
85/80 1383
15/87 1384

30- آخرین ظرفیت اسمی کارخانه : ton/d 2500
31- تعداد روزهای کارکرد کارخانه در پنج سال اخیر : روز 1000 1380
روز 124 1381
روز 123 1382
روز 110 1383
روز 92 1384
32- ارتفاع کارخانه از سطح دریا : حداکثر m 1043
33- مساحت کل کارخانه : m2 243600
34- مساحت زیر بنای کارخانه : m2 15322
35- شرکت های سازنده کارخانه : شرکت اشکودا ( چکسلواکی ) ، شرکت اکماس ( بلژیک) 

36- منابع تأمین آب کارخانه و مقادیر آن : شرکت دارای چهار حلقه چاه می باشد 

37-نوع سیستم دفع فاضلاب کارخانه :
پس از جداسازی مواد معلق و سایر آلاینده ها توسط کانال سرپوشیده به خارج جهت مصارف کشاورزی هدایت میگردد0

38- سطح زیرکشت پنج سال اخیر کارخانه : هکتار سال
4626 1380
5941 1381 
5930 1382 
5485 1383 
4602 1384 

39- میزان چغندر تولیدی پنج سال اخیر : هکتار سال
144938 1380 
218295 1381
199816 1382
175471 1383
175376 1384
40- عیار چغندر قند پنج سال اخیر : 19/17 1380
74/16 1381
39/18 1382
62/18 1383
28/18 1384

41- درجه خلوص چغندرقند در پنج سال اخیر: 39/86 1380
52/82 1381
75/86 1382
55/86 1383
1384

42- استحصال پنج سال اخیر : 44/81 1380
18/65 1381
55/79 1382
85/80 1383
15/87 1384

43- ظرفیت عملی کارخانه در پنج سال اخیر 1449 1380
1760 1381
1624 1382
1595 1383
1882 1384

45- حداکثر فاصله تا مناطق چغندرکاری: km 250
46- مقدار بذر چغندرخریداری شد و نوع آن : در سال زراعی 84-83
بذر خارجی 5700 یونیت 
بذر معمولی 110 تن 

47- مقدار سموم دفع آفات و نوع آن :
سم حشره کش و ضد قارچ 7000 لیتر
سموم علف کش 8000 لیتر

48 - تعداد چغندرکاران : درسال زراعی 84-83 : 3300 نفر
49- مناطق مهم چغندرکاری : رادکان و قوچان – 2 ) بتادکان 3) نیشابور
4) تربت حیدریه 5) سلطان آباد سبزوار


50- تعداد دستگاه دیفوزیون : یکدستگاه عمودی یکدستگاه افقی ( از رده خارج)
- نوع دستگاه دیفوزیون : BMA
یکدستگاه عمودی – یکدستگاه افقی RT

- ظرفیت هر دستگاه دیفوزیون : عمودی BMA ظرفیت 2500 تن خلال در روز
افقی حدود 2000 تن در روز بصورت رزرو
51- تعداد دستگاه پرس تفاله : چهاردستگاه 
- نوع دستگاه پرس : افقی STORD

 شرکت و کشور سازنده پرس : انگلیس – بلژیک – آلمان نوع stord

52- نوع تفاله خشک تولیدی: پرک
- ظرفیت اسمی دستگاه تفاله خشک کن : حدود 120 تن در روز
- شرکت و کشور سازنده تفاله خشک کن : ساخت انگلستان 
-
53-میزان تصفیه شکر خام در روز: حدود 400 تن 

54- میزان شکرسفید تولیدی سالیانه از چغندر و شکرخام ( سالیانه – روزانه ) : 
قابلیت تولید شکر سفید روزانه حدود 250 تن سالیانه 30 هزار تن 
55- ظرفیت قند تولیدی ( روزانه – سالیانه ) : 
قابلیت تولید قند روزانه حدود 160 تن – سالیانه 25000 تن 
56- تعداد انبار های قند و شکر: پنج انبارقندوشکر
57- نوع انبارهای قند و شکر : سه انبار بصورت سوله دو انبار با دیوارهای حمال و خرپای سقف

58- مورد مصرف ملاس تولیدی : مصرف درقندگیری از ملاس و تفاله خشک و الباقی بفروش میرسد 0
- ظرفیت اسمی قند گیری از ملاس : 100 تن 
- شرکت و کشور سازنده سیستم قندگیری از ملاس : بلژیک 

59-- فاصله کارخانه از معدن سنگ آهک : 120 کیلومتر
- مقدار سنگ آهک مصرفی سالیانه : سنگ آهک مصرفی بسته به مدت بهره برداری از چغندر دارد لیکن مصرف متوسط کارخانه حدود بیست هزارتن درسال میباشد 0

60- فاصله کارخانه از معدن کک : شرکت مصرف کک ندارد
- مقدار سالیانه مصرف کک :
- مقدار گاز مصرفی سالیانه در کوره آهک : کوره آهک 

61- تعداد کوره بخار : پنج دستگاه 
- ظرفیت تولید بخار : پنج دستگاه به ترتیب ( 40 تن – 33تن – 25 تن و 10تن)
- شرکت و کشور سازنده کوره بخار : یکدستگاه اشتین مولرآلمان 0- یکدستگاه دفایر بلژیک دو دستگاه جان تامیسون انگلیسی – یکدستگاه اراکی 

- فشار بخار کوره و درجه حرارت بخار داغ کوره : 400 400 300
بار 36 بار 36 بار 18
- سوخت کوره بخار و میزان مصرف سالیانه :
گاز سوز میباشد و حدود 7500 مترمکعب درساعت در زمان کارکرد کارخانه با چغندر میباشد 0
62- تعداد توربین بخار : چهاردستگاه 
- شرکت وکشور سازنده توربین بخار : زیمنس آلمان یکدستگاه 
- نادرسکی آلمان یکدستگاه بلیس اندمارکوم انگیس دودستگاه

 تعداد دور در دقیقه : به ترتیب 10000 دور- 7680دور-6000دور-6000دور
- فشار بخار ورودی :به ترتیب bar 38-bar 36-bar18 –bar 18
- حرارت بخار ورودی : به ترتیب 400 – 400 – 300 - 300
- فشار بخار رتور : 5/2 بار
63- تعداد ژنراتور : چهار دستگاه 
- شرکت و کشور سازنده ژنراتور : زیمنس آلمان – AVK آلمان 
- AEG انگلستان ( 2 دستگاه) 

- تعداد دور در دقیقه در ژنراتور : همه ژنراتورها 1500 دوردر دقیقه
-مقدار برق تولیدی (کیلووات ساعت) 4400 کیلو وات 
65- تعداد دیزل : دو دستگاه 
- نیروی محرکه هر دیزل : یکدستگاه دیزل 8 سیلندر گازوئیلی 
- شرکت و کشور سازنده دیزل : لستر بلاکستون انگلیسی 

66- میزان استفاده از برق شبکه سراسری شهری ( کیلو وات درسال ) 
در زمان بهره برداری از چغندر 800 کیلووات در ساعت *
*
شماره تماس
ثبت پرسش،پیشنهاد یا درخواست خرید
*