کانال انتقال چغندر قند به چغندر شوئی

24 اسفند 1394

کانال انتقال چغندر قند به چغندر شوئی از بتون یا فلز بشکل U ساخته شده و بر حسب ظرفیت مصرف کارخانه عرض آن 1تا1/3 متروعمق آن 1متروشیب آن 5/1درصد میباشد با توجه باینکه دانسیته چغندر قند 1/1 تن بر متر مکعب است آب مورد نیاز برای انتقال چغندر 300 تا 500 در صدچغندر است

ضایعات قندی درکانال آب

درانتقال چغندر وسیله آب معمولا ضایعات قندی قابل ملاحظه ای ایجاد نمیشودزیرا برای خروج قند از غشاء سلولی باید چغندر مدتی در حرارت 70 درجه سانتیگراد بماند بنا براین در آب 20درجه سانتیگراد درشرا یط متعارف ضایعات قندی بیش از 0/4درصذ

نخواهد بوددرصورتیکه ضایعات بیش از آن باشد مربوط بعوامل ذیل خواد بود

1 – چغندر های صدمه دیده

2 – چغندر های یخ زده

3 – بالا بودن درجه حرارت آب – برای انتقال چغندر های سالم درجه حرارت آب باید20 تا 30 درجه ساتیگراد وسرعت انتقال 0/8متر برثانیه ومدت زمان لازم 1 تا 4 دقیقه باشد

عواملی که سرعت انتقال چغندررا کم میکند عبارتست از :

1 – عدم رعایت نسبت آب به چغندر – برای انتقال چغندر 300 تا 500 درصد آب مورد نیاز است

2 – نا منظم بودن مصرف چغندر – نا منظم بودن مصرف چغندر سبب میشود کانال شن بگیرد وسرعت انتقال چغندر کم شود

3 – کم شدن فشار آب – فشار آب نباید از 15 PSI( 1 آتمسفر ) کمتر باشد از فشار زیاد هم بعلت صدمه زدن به چغندر ها باید اجتناب گردد

4 – استاندارد نبودن ابعاد کانال – کانال برای انتقال 300 تن چغندر قند درساعت باید دارای عرض 0/8 متر باشد

5 –کانال باید دارای شیب 2 تا 3 درصد باشد

6 – سرعت آ ب – سرعت آب نباید کمتر از 0/8متر بر ثانیه باشد

7 – کثیف بودن چغندر ها موجب تقلیل سرعت انتقال میگردد

8 – یخ زدگی چغندر ها – یخ زدگی چغندر ها موجب کم شدن سرعت انتقال میگردد*
*
شماره تماس
ثبت پرسش،پیشنهاد یا درخواست خرید
*