کیفیت خلال چغندر قند

24 اسفند 1394

کیفیت خلال چغندر قند

استحصال قند چغندر در دیفوزیون بستگی به کیفیت خلال دارد زیرا خلال های نازک درزمان کمتر وبا آب کمتر قند خودرا از دست میدهند در صورتیکه خلال های درشت زمان بیشتر وآب بیشتر لازم دارند چون نازک بودن خلال محدودیت داردبنابراین خلال مطلوب عبارتست از:

1 – دارای قطر یکنواخت 3 تا 6 میلی مترمکعبی یا V شکل

2 – طول یکنواخت 30 تا 60 میلی متر

3 – دارای حد اقل خلال نرمه

4 – دارای حداقل خلال تخته

5 – نداشتن خلال ضایع شده

کیفیت خلال بسه طریق اندازه گیری میشود

1 – عدد سیلین             SN

2 – عدد سوئدی            SWN

3 – عدد ضایعاتی           MC

عدد سیلین

عددسیلین عبارتست از طول 100گرم خلال که خلال های با طول کمتر از 10 میلی متر و تخته وضایعاتی را جدا کرده باشند خلال مطلوب دارای عددسیلین بین 10 تا 18 متر بوده ودور ریز آن بیش از 5درصد نباشد

عدد سوئدی           SWN

نسبت وزنی خلال های 50 میلی متری به خلال های کوتاهتر از 10 میلی متر در 100گرم نمونه راعدد سو ئدی میگویند

مثال

در صورتیکه در یک نمونه وزن خلال های بیش از 50 میلی متر 60 گرم و وزن خلال های کمتر از 10 میلی متر 4 گرم باشد عددسوئدی عبارتست از :*
*
شماره تماس
ثبت پرسش،پیشنهاد یا درخواست خرید
*